Magazynowanie środków ochrony roślin

Pamiętaj !

Skuteczność wykonania zabiegu środkami ochrony roślin wymaga posiadania zapasu niezbędnej ilości preparatu, który powinien być w zasięgu rolnika. Konieczność przechowywania środków ochrony roślin skłania do wydzielenia odpowiedniego do tego celu miejsca.

Środki ochrony roślin powinny być przechowywane w oryginalnych, szczelnie zamkniętych, opatrzonych czytelną etykietą opakowaniach, w wydzielonych niedostępnych dla osób nieupoważnionych i dzieci pomieszczeniach, które powinny posiadać:

 • sprawną wentylację grawitacyjną i wymuszoną,
 • możliwość utrzymywania temperatury wewnętrznej powyżej 00C (5-40 0C),
 • sprawną instalację elektryczną,
 • łatwo zmywalną, antypoślizgową podłogę z podłączoną oddzielną, bezodpływową kanalizacją, wyposażoną w urządzenie do neutralizacji powstałych ścieków,
 • akcesoria do neutralizacji wycieków, rozproszeń (absorbenty, piach, trociny, żwirek silikonowy, plastikowe torby, szuflę, szczotkę),
 • gaśnice proszkowe, pianowe, śniegowe,
 • wydzielone miejsce do odmierzania odpowiednich ilości ś.o.r.,
 • wydzielone miejsce na środki bardzo toksyczne,
 • wydzielone miejsce na puste opakowania,
 • okna z szybami ograniczającymi oddziaływanie promieni słonecznych,
 • oznakowanie na drzwiach wejściowych „Środki ochrony roślin – wstęp wzbroniony”
 • wykaz ś.o.r.,
 • instrukcje BHP,
 • apteczkę pierwszej pomocy z instrukcją postępowania, zwłaszcza przy zatruciach ś.o.r.,
 • wykaz telefonów alarmowych oraz ośrodków toksykologicznych.

W przypadku, gdy w gospodarstwie nie ma specjalnego, wydzielonego pomieszczenia, a środki ochrony roślin są zakupywane w odpowiednich ilościach przed wykonaniem zabiegu, niewielkie ilości preparatów można przechowywać w oznakowanej skrzyni lub szafie zamykanej na klucz umieszczonej poza budynkami mieszkalnymi inwentarskim. Ś.o.r. należy przechowywać tylko w ilości niezbędnej dla bieżących zastosowań.

Środków ochrony roślin nie wolno przechowywać w miejscach ogólnodostępnych takich jak

 • Pomieszczenia mieszkalne,
 • Budynki inwentarskie,
 • Korytarze, sienie, przedpokoje, wiatrołapy,
 • Garaże, stodoły, spichrze, pomieszczenia gospodarcze.

W magazynie zabronione jest:

 • Spożywanie posiłków i alkoholu
 • Palenie tytoniu
 • Przechowywanie: artykułów spożywczych i leków, pasz dla zwierząt, przedmiotów osobistego użytku, nasion i zbóż nie zaprawionych śor, materiałów pędnych i łatwo palnych


Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów organiczno – mineralnych.Lista kontrolna BHP- sprawdź czy prawidłowo przechowujesz środki ochrony roślin

Lp. PYTANIE ODPOWIEDŹ
TAK NIE Nie dotyczy
 1 Czy pomieszczenie, w którym przechowujesz środki ochrony roślin jest niedostępne dla dzieci i osób nieupoważnionych?
2 Czy pomieszczenie na ś.o.r. posiada zamknięcie?
3 Czy na drzwiach do miejsca przechowywania środków chemicznych jest oznakowanie „środki ochrony roślin – nieupoważnionym wstęp wzbroniony”?
4 Czy pomieszczenie, w którym przechowujesz środki ochrony roślin oddalone jest od zabudowań mieszkalnych, inwentarskich, ujęć wody pitnej, oraz miejsc narażonych na zalanie w przypadku powodzi ?
5 Czy preparaty przechowujesz na regałach w taki sposób, że proszkowe umieszczasz wyżej a płynne niżej?
6 Czy temperatura przechowywania jest w granicach 5-40 oC?
7 Czy w pomieszczeniu , gdzie przechowujesz środki ochrony rośli jest łatwo zmywalna, antypoślizgowa podłoga?
8 Czy w pomieszczeniu przechowywania materiałów chemicznych jest sprawnie działająca wentylacja?
9 Czy w magazynie jest sprawnie działająca instalacja elektryczna i dobre oświetlenie?
10 Czy w magazynie posiadasz wykaz ś.o.r.,  instrukcję BHP, wykaz telefonów alarmowych i ośrodków toksykologicznych?
 11 Czy w magazynie wydzieliłeś miejsce na środki bardzo toksyczne?
 12 Czy w pomieszczeniu znajduje się wydzielone miejsce na puste opakowania?
13 Czy w pomieszczeniu, gdzie przechowujesz ś.o.r. znajdują się gaśnice: proszkowa, pianowa i śniegowa, a także piasek, trociny lub inne absorbenty?
14 Czy w magazynie znajduje się apteczka pierwszej pomocy?
15 Czy w pomieszczeniu na środki chemiczne przechowujesz ubrania robocze i ochrony używane podczas stosowania tych środków?
16 Czy artykuły spożywcze, pasze dla zwierząt, leki, przedmioty osobistego użytku, materiały łatwopalne przechowujesz z dala od pomieszczenia, w którym przechowujesz  ś.o.r.?
17 Czy posiłki spożywasz w oddzielnym pomieszczeniu, z dala od magazynu ze środkami chemicznymi, po uprzednim zdjęciu ubrania roboczego i ochron pracy oraz umyciu rąk i twarzy, a także przepłukaniu jamy ustnej czystą wodą?

UWAGA: Jeśli odpowiedź na pytanie brzmi „NIE”, należy dążyć do zmiany istniejącego stanu i poprawić bezpieczeństwo, mogą w tym pomóc powyższe porady.