Instrukcja stosowania środka ochrony roślin

W celu ochrony życia i zdrowia osób wykonujących zabiegi środkami ochrony roślin oraz zwiększenia skuteczności wykonywanego zabiegu należy każdorazowo przed rozpoczęciem pracy bezwzględnie zapoznać się z instrukcją stosowania środka ochrony roślin - etykietą.

Przed przystąpieniem do pracy ze środkami ochrony roślin każdorazowo należy zapoznać się z instrukcją jego stosowania i postępować zgodnie z zaleceniami tam zawartymi. Etykieta jest dokumentem, który zawiera ważne informacje dotyczące prawidłowego i bezpiecznego jego stosowania.

Etykieta – instrukcja stosowania powinna zawierać: nazwę produktu i podmiotu, który środek ochrony roślin wprowadził na terytorium Rzeczpospolitej Polski a także numer zezwolenia, formę użytkową, zawartość substancji aktywnej, opis działania środka, informacje dotyczące stosowania, okres karencji i prewencji dla ludzi, zwierząt i pszczół, sposób sporządzania cieczy użytkowej, sposób przechowywania, warunki bezpiecznego stosowania środka.

Okres prewencji – to okres, w którym ludzie i zwierzęta nie powinny stykać się z roślinami, na których zastosowano środki ochrony roślin oraz przebywać w ich pobliżu.

Okres karencji – to czas, który powinien upłynąć od dnia zastosowania środka ochrony roślin do dnia zbioru roślin lub produktów roślinnych przeznaczonych do konsumpcji.

Z etykiety – instrukcji stosowania należy także uzyskać informacje dotyczące rodzaju i przeznaczenia środka, zalecanych dawek, klasy toksyczności, sposobów magazynowania i postępowania z opakowaniami oraz resztkami cieczy użytkowej, objawów zatrucia i sposobu udzielania pierwszej pomocy oraz stosowania ochron indywidualnych i środków zapobiegawczych, antidotum i gdzie można uzyskać pomoc medyczną.

Czytając etykietę należy zwracać uwagę na znaki ostrzegawcze – piktogramy, które jako międzynarodowe symbole w sposób graficzny przedstawiają zasady bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin.

Zapoznanie się z etykietą i zrozumienie jej treści mają istotne znaczenie dla właściwego postępowania w sytuacjach awaryjnych, ponieważ etykieta – instrukcja stosowania jest najlepszym i najpełniejszym źródłem informacji o zasadach bezpiecznego użycia, o tym czy środek można stosować w strefach ochronnych ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków i rezerwatów .

Informacje te są potrzebne kupującemu i wykonawcy zabiegów oraz niezbędne dla służb ratowniczych i medycznych, jednostek ratownictwa chemicznego i straży pożarnej niosącej pomoc osobom poszkodowanym, ośrodkom toksykologii.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2004 roku w sprawie wymagań dotyczących treści etykiety – instrukcji stosowania środka ochrony roślin (Dz.U. z dnia 21 czerwca 2004 r.)

Lista kontrolna BHP- sprawdź co wiesz o instrukcji stosowania środka ochrony roślin

Lp.PYTANIEODPOWIEDŹ
TAKNIENie dotyczy
1 Czy przed przystąpieniem do pracy ze środkami ochrony roślin każdorazowo czytasz ze zrozumieniem etykietę (instrukcję stosowania)?
2 Czy czytając etykietę zwracasz uwagę, czy zawiera nazwę firmy wprowadzającej środek do obrotu na terenie RP i numer zezwolenia?
3 Czy każdorazowo czytając etykietę zwracasz uwagę w jakim zakresie, terminach, dawkach i warunkach można zastosować środek wskazany w etykiecie?
4 Czy na etykietach środków, które stosujesz wyczytałeś nazwę handlową środka i jego formę użytkową?
5 Czy na etykietach środków , które stosujesz był podany okres karencji (czas, który powinien upłynąć od dnia zastosowania środka ochrony roślin do dnia zbioru roślin lub produktów roślinnych przeznaczonych do konsumpcji)?
6 Czy na etykietach środków , które stosujesz był podany okres prewencji (okres, w którym ludzie i zwierzęta nie powinny stykać się z roślinami, na których zastosowano środki ochrony roślin oraz przebywać w ich pobliżu)?
7 Czy z etykiety dowiedziałeś się w jakich warunkach należy środek przechowywać?
8 Czy na etykietach środka, który stosujesz znajduje się informacja, czy można stosować go w strefach ochronnych ujęć wody, na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów?
9 Czy z instrukcji stosowania środka dowiedziałeś się w jaki sposób postępować z opakowaniami i resztkami cieczy użytkowej?
10 Czy kupując środek ochrony roślin zwracasz uwagę na datę produkcji środka i jego okres ważności?
11 Czy znasz numery telefonów do ośrodków toksykologii, które znajdują się w instrukcji stosowania środka?
12 Czy wszystkie znaki ostrzegawcze (piktogramy) znajdujące się na etykiecie są dla Ciebie zrozumiałe?
13 Czy z treści etykiety dowiedziałeś o zasadach BHP przy użyciu środka ochrony roślin?

UWAGA: Jeśli odpowiedź na pytanie brzmi „NIE”, należy dążyć do zmiany istniejącego stanu i poprawić bezpieczeństwo, mogą w tym pomóc powyższe porady.