BIOBED

EKOLOGICZNE STANOWISKO DO MYCIA I CZYSZCZENIA SPRZĘTU OPRYSKUJĄCEGO

SYNGENTA Crop Protection jako wiodący producent preparatów ochrony roślin, w trosce o środowisko naturalne, opracowała i skonstruowała stanowisko do czyszczenia i mycia sprzętu opryskującego typu BIOBED.

Pierwszy prototyp stanowiska BIOBED z inicjatywy firmy SYNGENTA zbudowano w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Karżniczce k. Słupska w 2002r.

Powyższe stanowisko składa sie z następujących podstawowych urządzeń tj:zbiornika betonowego z wymiennym co 6-8 lat naturalnym podłożem do biodegradacji. Podłoże do biodegradacji składa się w 25% z warstwy gliny, w 50 % słomy zbożowej i 25% ziemi torfowej. Popłuczyny preparatów ochrony roślin podczas 6-8 letniego okresu czasu, ulegają praktycznie całkowitej biodegradacji i podłoże jest wywożone na pola produkcyjne, gdzie rozprasza się je na polu roztrząsaczem obornika. W skład stanowiska wchodzi również, myjnia wysokociśnieniowa typu Karcher, która podłączona jest do instalacji wodociagowej lub zasobnika z wodą, oraz urządzenia do płukania opakowań po preparatach typu Polmac lub Hardi.

Łączny koszt budowy stanowiska BIOBED i zakupu urządzeń wynosi ca. 10 tys. zł.

Intensyfikacja produkcji roślinnej poprzez prowadzanie nowych technologii produkcji roślin pociąga za sobą wzrost zastosowań nowoczesnych preparatów do ochrony upraw. Pomimo znacznego postępu w syntezach nowych substancji biologicznie czynnych i nowoczesnych formulacji preparatów do ochrony upraw,powodujący szybki ich rozpad po zastosowaniu w glebie,w praktyce rolniczej podczas wykonywania zabiegów ochrony roślin dochodzi do awarii sprzętu opryskującego podczas wykonywania zabiegów ochrony upraw. Usuwanie awarii sprzętu opryskującego w warunkach polowych, doprowadza często do rozlania roztworu cieczy użytkowej na polu produkcyjnym, powodując w następstwie zanieszyczenie środowiska naturalnego.Po wykonaniu zabiegów opryskiwania pól produkcyjnych,w zbiorniku opryskiwacza pozostają często resztki roztworu cieczy użytkowej. Również po skończonym sezonie wykonywania zabiegów opryskiwania roślin , sprzęt opryskujący wymaga mycia i czyszczenia.

Wzrastające zużycie preparatów do ochrony upraw, a w tym także opakowań po zużytych preparatach w gospodarstwach.Przy zachowaniu zasady 3 krotne płukania opakowań w trakcie przygotowywania roztworu cieczy użytkowej, a także mycia dodatkowo pustych opakowań na stanowisku BIOBED, pozwala na dalszą ich utylizację z jako odpady komunalne.

Z przestawionych przykładów wynika że, istnieje potrzeba posiadania w każdym gospodarstwie rolnym, prowadzącym intensywną produkcję roślinną stanowiska BIOBED.

W wielu krajach Unii europejskiej w trosce o ochronę środowiska naturalnego, w gospodarstwach rolnych, są zalecane urządzenia typu BIOBED z mocy ustaw o ochronie środowiska. Dla przykładu w Szwecji rolnicy posiadający urządzenie typu BIOBED, są częściowo zwalnieni z obowiązku płacenia podatku rolnego.

Kosztorys stanowiska BIOBED

Wymiary 10,0 x 4,5 m
Rampy 2 szt Ceownik 120 x 55 (3 lagi)
Cokoliki pod rampy 14 szt Obudowy betonowe 55 x 45 x 7 (8 szt/cokolik) wypełnione betonem
Krawężnik na obwodzie Obrzeże betonowe 25 x 100 x 5,5 (30 szt)
Podjazdy betonowe  

Matriały:
Wyszczególnienie Ilość Cena
BETON    
Obudowa betonowa hydrantu 55 x 45 x 7 120 szt 1120,-
Obrzeże betonowe 25 x 100 x 5,5 30 szt 225,-
Cement 700 kg 210,-
Piach 1m3 20,-
STAL    
Ceownik 120 x 55 60 mb 1222,-
Płaskownik 10 x 80 5 mb 47,-
Płaskownik 6 x 80 20 mb 125,-
Płaskownik 6 x 50 1 mb 2,-
Kątownik 40 x 40 5 mb 20,-
Pręt Ø12 na kotwy 4 mb 6,-
Pręt zbrojeniowy Ø12 12 mb 15,-
Elektrody   10,-
SUBSTRAT    
Rozdrobniona słoma 12 m3  
Torf 6 m3  
Ziemia 6 m3  
RAZEM: stanowisko BIOBED   3022,-


UWAGA
W kosztach nie uwzględniono:

  • transportu
  • robocizny (roboty ziemne, betoniarskie, spawalnicze)
  • składników substratu