Biobed uczy bezpieczeństwa

Marek Kalinowski

Poradnik Rolniczy Nr 20/ 2010

 

Jednym z zadań realizowanych przez Zakład Agroinżynierii Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach w czasie trwania 3-letniego projektu szkoleniowego o nazwie TOPPS, czyli szkolenia operatorów opryskiwaczy w celu zapobiegania skażeniom miejscowym, była budowa farmy demonstracyjnej. Taka farma finansowana w części przez Komisję Europejską i Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (ECPA) powstała w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym SGGW w Żelaznej k. Skierniewic. Szkoli i uczy szeroko rozumianego bezpieczeństwa w obchodzeniu się ze środkami ochrony roślin i ich stosowania. Kompleks tej demonstracyjnej farmy składa się z nowoczesnego magazynu środków ochrony roślin, zbiornika na wodę do szybkiego napełniania opryskiwaczy i Biobed-u, czyli stanowiska do bezpiecznego mycia opryskiwaczy. Zastosowane modelowe rozwiązania ograniczają możliwość powstawania skażeń miejscowych na poziomie gospodarstwa oraz usprawniają pracę operatorów opryskiwaczy. Powstałe obiekty wraz z wyposażeniem pełnią funkcję użytkową dla RZD w Żelaznej oraz wzorcową dla szkolonych tutaj w sposób praktyczny operatorów opryskiwaczy w zakresie bezpiecznego magazynowania i stosowania środków ochrony roślin.

Stanowisko Biobed ma wymiary: 10,40 m długości, 4,40 m szerokości i 0,7 m głębokości. Ściany i dno wykonano z betonu pokrytego podwójną warstwą hydroizolacji asfaltowej Abizol. Wyposażono je w stalowe pomosty przejazdowe, na dnie ułożono 10-centymetrową warstwę żwiru i 10-centymetrową warstwę gliny. Pozostałą objętość wypełniono warstwą sorbentu i wysiano trawę. W skład sorbentu wchodzą: słoma 50%, torf 25%, gleba 25 %. Glina silnie adsorbuje środki ochrony roślin, natomiast żwir utrzymuje właściwe stosunki wodne.


Na drzwiach wejściowych magazynu musi być umieszczony napis "Magazyn środków ochrony roślin", znak "Zakaz palenia", a instrukcje o wszelkich zagrożeniach i zasadach postępowania w sytuacjach awaryjnych są umieszczone przy drzwiach wejściowych do magazynu, w widocznym miejscu, na wysokości oczu.

Zgodnie z zaleceniami Kodeksu DPOOR magazyn przechowujący powyżej 1 tonę środków ochrony roślin powinien być zlokalizowany:

  • 50 m od obszarów bardzo wrażliwych (ujęć wody pitnej, studni, zbiorników oraz cieków wodnych) ze względu na możliwość ich skażenia,
  • 10 m od obszarów średnio wrażliwych lub wrażliwych, jeżeli magazyn spełnia wymagania jednogodzinnej odporności na ogień oraz zastosowano rozwiązania zapobiegające rozprzestrzenianiu się środków ochrony roślin i umożliwiające zbieranie wody gaśniczej.

Zgodnie z przepisami, wewnątrz magazynu należy wyodrębnić:

  • pomieszczenie magazynowe środków ochrony roślin;
  • zamykane pomieszczenie na środki toksyczne i bardzo toksyczne;
  • pomieszczenie do gromadzenia środków niepełnowartościowych oraz pustych opakowań;
  • pomieszczenie do rozważania środków ochrony roślin ze stanowiskiem do mycia pojemników miarowych.

Magazyn

Instalacje wewnętrzne magazynu zaprojektowano uwzględniając wszystkie aktualne przepisy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wyposażono go w: - wentylację ciągłą (zapewniającą trzykrotną wymianę powietrza w ciągu godziny) i awaryjną (zapewniającą dziesięciokrotną wymianę powietrza w ciągu godziny);
- elektryczną instalację gazo- i pyłoszczelną;
- oddzielną bezodpływową kanalizację;
- nieprzepuszczalną i łatwo zmywalną posadzkę.
Pomieszczenia magazynowe służące do przechowywania środków ochrony roślin wyposażono w regały z półkami stalowymi, zestaw do usuwania rozlanych lub rozsypanych środków ochrony roślin, zestaw przyrządów do pomiaru temperatury i wilgotności, zestaw niezbędnych instrukcji BHP, tablic informacyjnych i ostrzegawczych oraz wykaz środków ochrony roślin przechowywanych w magazynie. Oczywiście standardem wyposażenia magazynu wewnątrz i na zewnątrz jest gaśnica pianowa, odzież ochronna, apteczka ze środkami do udzielania pomocy w przypadku zatrucia środkami ochrony roślin.

Stacja napełniania i mycia

Zgodnie z przepisami, po zakończeniu zabiegu ochrony roślin opryskiwacze należy umyć w myjni wyposażonej w osadnik do neutralizacji lub oczyszczalnię powstałych ścieków. Budowa myjni z oczyszczalnią ścieków lub specjalnym osadnikiem na terenie gospodarstwa jest inwestycją trudną i kosztowną. Rozwiązaniem stanowiącym alternatywę dla myjni, zapobiegającym możliwości skażeń miejscowych, jest właśnie stanowisko Biobed z aktywnym biologicznie podłożem. Służy ono do przygotowania cieczy roboczej i napełniania opryskiwacza oraz jego mycia małą objętością wody pod dużym ciśnieniem. Według przepisów, odległość stanowiska do mycia opryskiwaczy powinna wynosić minimum 30 m od budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, magazynów pasz i ziarna oraz obiektów przetwórstwa rolno-spożywczego. Zgodnie z zasadami Kodeksu DPOOR, stanowisko napełniania i mycia opryskiwaczy Biobed powinno być oddalone nie mniej niż 20 m od wód powierzchniowych, cieków wodnych i rowów melioracyjnych.
 

Pobierz artykuł w wersji PDF